privacy Policy ten behoeve van AVG/GDPR

 Algemeen

De Haagse Federatie van Muziekgezelschappen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparantie informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Haagse Federatie van Muziekgezelschappen houdt zich in alle gevallen aan de

Toepasselijke wet- en regelgeving waarondser de Algemene Verordening Gegevensbescherming

{AVG), Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemmingmet het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en respecteren.

 

Als Haagse Federatie van Muziekgezelschappen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Privacy Policy ten behoeve van AVG/GDPR

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of

leveranciers/ opdrachtgevers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de Haagse Federatie van M uziekgezelschappenverwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) :

– Administratieve doeleinden;

– Communicatie over de opdracht en/of uitnodiging;

– Het uitvoering geven aan of uitgeven van de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– (Zakelijk) Telefoonnummer;

– (Zakelijk) E-mail adres;

– (Zakelijke) website.

 

Uw persoonsgegevens worden door de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van de aangesloten verenigingen en hun dagelijkse bestuurders en/of manager

Persoonsgegevens van de aangesloten verenigingen worden door de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;

Communicatie over de opdracht en/of uitnodiging; Het uitvoering geven aan of uitgeven van de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam van de Vereniging;

– Datum van oprichting van de vereniging;

– Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel;

– IBAN nummer van de rekening;

– Bestuursfunctie;

– Naam bestuurder;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– (Verenigings) Telefoonnummer:

– (Verenigings E-mail adres;

– (Verenigings) website.

 

Uw persoonsgegevens worden door de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Privacy Policy ten behoeve van AVG/GDPR

Gepubliceerd op 31 mei 2018 Auteur: Dirk Spaans

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerde(n)

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde(n) worden door de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatie in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via (maar niet beperkt tot) koppeling op linkedin.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mail adres.

Uw persoonsgegevens worden door de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men wordt gezien als een prospect, stakeholder-/ lobbycontact(en) en/of geïnteresseerde(n).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Wij verstrekken gegevens aan derden alleen voor bijvoorbeeld het online doorgeven van gegevens in verband met de AVG, KvK en Cultuurschakel (Subsidie verstrekker van ‘s-Gravenhage voor de Amateurmuziek).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten . Met deze partijen {verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiertoe schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de Europese Unie

W ij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken indien daar noodzaak toe bestaat enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Haagse Federatie van Muziekgezelschappen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Een uitzondering hierop is de verenigingsnaam in verband met het aantal jaren dat een lid van een aangesloten vereniging lid is geweest van een bestaande vereniging en zijn voorgaande al dan niet meer bestaande bij de Federatie van Muziekgezelschappen aangeslot en vereniging.

Beveiliging

Wij hebben passende tec hnische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers dit schriftelijk kenbaar te maken. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemm ing hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autorit eit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen en/of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Haagse Federatie van Muziekgezelschappen

Van Boisotstraat 14,

2581 RT ‘s-Gravenhage,

 

d.spaans1@kpnplanet.nl